Õppekavast

Mida õpime?
TORGi õppekava ülesehitus

G1 (10. klassis) on kursused üles ehitatud mõistelisele/kontseptuaalsele õppele.

See annab õpilastele laia arusaama ajaloost, kirjandusest, kunstist ja muusikast ning füüsikast, keemiast ja bioloogiast.

Õppimine on seostatud humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas ning loodusteaduste valdkonnas.

Sel moel õpe annab õpilasele kindla platvormi, et edasiste gümnaasiumiaastate käigus jätkata uurimisel põhineva ja süvitsi mineva õppimisega.

Õppimine on kavandatud koolis ja kooliruumist väljaspool. Meie õpiruumiks on erinevad asutused, sealhulgas  kõrgkoolid, kultuuriasutused ja ettevõtted Tallinna kesklinnas ning meid ümbritsev linnaruum ja looduskeskkond.

Meie kooli moto on “Eneseväljendus linnaruumis”, mis tähendab keskendumist eneseväljenduse ja loovuse arendamisele nii traditsioonilistes reaal-, loodus- ja sotsiaalainetes kui ka mitteformaalses õppes.

Õpilaste eneseväljendust linnaruumis toetame:

 • lisaõppega matemaatikas ja võõrkeeltes;
 • loovus on praktikas kursustega – disainmõtlemine ja praktikum, teadmiste teooria, loovkirjutamine, retoorika ja avalik esinemine ning kogukonnapraktika.

 

Eneseväljendus linnaruumis individuaalset õpiteed aitame kujundada lisaeriala kursuste abil (rakendusloodusteadustest arhitektuuri aluste ning  sotsiaalsest ettevõtlikkusest ringmajanduseni).

Lisaks on õpilastel võimalik valida 14 valikkursust lähtuvalt oma huvidest, hetkesoovidest või millestki muust.

Suur osa meie õppetööst kandub koolimaja seintest väljapoole – kasutame ära meid ümbritseva linnaruumi võimalused.

Õppekavast lähemalt

Õpilane peab gümnaasiumi jooksul läbima 96 kursust, neist 21 on meie koolis õpilase enda valida.

1. GRÕK (riiklikult ettenähtud kursused) – 60 kursust valdkondades:

 • matemaatika ja loodusteadused;​
 • kirjandus ja ajalugu;
 • keeled;
 • liikumine ja tervis.


2. Lisaõppe kursused – 5 lisakursust matemaatikas, inglise keeles ja B1 keeles​

3. Loovus on praktikas – 10 kursust:

 • disainmõtlemine (3 kursust);​
 • praktikum (1 kursus);
 • loovkirjutamine (1 kursus);
 • retoorika ja avalik esinemine (1 kursus);
 • teadmiste teooria (3 kursust);
 • kogukonnapraktika (1 kursus).

Loovus on praktikas kursuste kaudu saab õpilane ülevaate erinevatest lähenemis- ja mõtteviisidest maailmale ja meid ümbritsevale keskkonnale ning omandab mitmekülgsed oskused eneseväljendamiseks. 

4. Lisaeriala kursused – kolme aasta jooksul valib õpilane 7 kursust

Lisaeriala moodulid on kooli õppekava järgi moodulid, mis tulenevad TORGi motost „eneseväljendus linnaruumis“. Nende moodulite valimine võimaldab sul kujundada oma individuaalset õpiteed. Oma õppetee valimine tähendab ka seda, et saad nende moodulite raames luua ja kaitsta gümnaasiumi lõpetamiseks kohustusliku uurimis- või praktilise töö (UPT).

Valikuprotsess kestab terve esimese õppeaasta.

5. Valikkursused – kolme aasta jooksul valib õpilane 14 kursust

 

Kuidas valida targalt?

TORGi õpilane teeb igal õppeaastal oma strateegilised valikud nii lisaeriala kursuste kui valikkursuste osas ning kujundab oma õpitee. 

Kolme aasta jooksul valitud 21 kursuse kaudu on võimalik tegeleda end huvitavate valdkondadega või proovida erinevaid karjäärivalikute võimalusi. 

NB! Lisaeriala ja valikkursusi pakume alates II perioodist. G1 I perioodil on valikute toetamise programm, mille eesmärgiks on teha teadlik ja motiveeritud valik. Me tahame toetada õpilast, et tema valik oleks selge, tema huvide ja tuleviku õppimise strateegiaga seotud. 

Kuidas õpime?

 • Uurimine on meie kooliellu põimitud. Igas aines on võimalik sooritada praktikum, kasutades tänapäevaseid probleemilahendusmeetodeid ja -vahendeid. Kuna uurimine on loomulik osa õppimisest, on õpilasel soovi korral võimalik arendada praktikum gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslikuks uurimistööks.

 • Lähtume põhimõttest, et matemaatika ja loodusteadused on seotud igapäevaelu ja õpilase elukogemusega ning pakuvad praktilisi väljakutseid.

 • Ajaloo õppimine on tihedalt seotud kirjanduse, muusika- ja kunstiajaloo, ühiskonnaõpetuse ning keeleõppega. 

 • Pakume süvendatud keeleõppe võimalust (inglise, hispaania, prantsuse, soome, saksa ja vene keel).

 • Igas aines on võimalik teha praktikum, mille raames süvendab õpilane teadmisi ühes aines või valdkonnas. Samas kasutab õpilane disainmõtlemist, et aru saada, milline probleem on väärt/vajalik lahendada. Lahenduseks esitab õpilane praktilise tulemuse. 

Mis toetab õppimist?

Mentorsüsteem õpilasele

 • Esimesel aastal alustab 160 õpilast viies paralleelis. Jagame kõik paralleelid kaheks grupiks ja nii moodustub kümme mentorrühma (igas rühmas 16 õpilast). G1 (10. klassis) on kursused üles ehitatud mõistelisele/kontseptuaalsele õppele.

Mentorlussüsteem õpetajale

Tugisüsteem

 • Igal õpilasel on oma õpitee kujundamiseks võimalik saada igakülgset tuge ja nõustamist. Eesmärgiks on õppimise ja karjääriplaneerimise süsteemne toetamine, õppija individuaalsest arengust lähtuva õpiprotsessi kujundamine.

  Õppijat toetavad mentor, õppenõustaja, aineõpetaja, koolielu korraldaja ja õppejuht.

 

Mida ja kuidas me TORGis õpime –
Loe edasi SIIT!