Valikkursused

Valikkursused on kooli õppekava järgi õppeained, mida õpilane saab ise valida, lähtudes oma huvidest ja tulevikuplaanidest. Nendega saad kujundada oma õpiteed.

Valikkursused toimuvad klasside vahel moodustatud õpperühmades. Kursus avatakse, kui ainet soovib õppida vähemalt 16 õpilast.

Käesoleval õppeaastal on 2 perioodi, igas perioodis peate valima 2 valikkursust. Esimeseks õppeaastaks tuleb korraga valida 4 kursust:

II periood: 27.11.2023 – 08.03.2024

III periood: 11.03.2024 – 31.05.2024

Gümnaasiumi jooksul on kohustuslik läbida 14 valikkursust (4 esimesel, 6 teisel ja 4 kolmandal aastal). Kui on kirjas, et kursus toimub II ja III perioodil, tähendab see, et kursus III perioodil kordub. Erandiks on võõrkeeled, kus esimene kursus on algajatele ja järgmine kursus juba edasijõudnutele.

Mitmed valikained toimuvad koostöös partneritega kõrgkoolidest kultuuriasutusteni. Valikainete nimekiri täieneb jooksvalt ning võib muutuda nii valikainete pealkirjade kui sisude osas.

2023/24 õppeaasta valikained

Inimesed ja ühiskonnad

Aive Peil ja Nikolai Ostašov 

G1 (II ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: Vabamu ja TORG

Osalejate arv: 16

Giidinduse kursus ühendab endas nii museoloogiat, lähiajalugu, arhitektuuri, Tallinna kultuurilugu kui oskust avalikult esineda ning oma tööd ise planeerida. Loengute, ekskursioonide, arutelude ning praktiliste ülesannete kaudu saavad osalejad aimu giiditöö põhimõtetest ja selle võimalustest, sh pannes ise proovile oma giiditööoskused Tallinna südalinnas.

Meelis Pirn 

G1 (II ja III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 30

Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega. Seejärel käsitletakse inimõigusi ja nende kaitset (ÜRO Inimõiguste harta,ÜRO lapse õiguste konventsioon, EN Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, Euroopa Inimõiguste Kohus) ning seejärel eesti õigussüsteemi ja -korraldust õigusharude kaupa. Seejärel tutvutakse olulisemate seadustega, milles igaüks võiks osata edaspidises elus orienteeruda (Põhiseadus, Karistusseadustik, Perekonnaseadus, Pärimisseadus, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus, Asjaõigusseadus, Autoriõiguse seadus jt. 

Priit Arge 

G1 (II perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 24

Omandada alusteadmisi psühholoogiast, mis sisaldab ka praktilisi katseid ning teste. Samuti eksperimentide läbiviimine linnaruumis.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (5 kohta).   

Jüri Ratas

G1 (läbi II ja III perioodi, igas perioodis 1 tund nädalas, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Mida linna ja riik saab anda noortele ja mida noor linnale ja riigile?Analüüsida koos õpilastega, kuidas noori rohkem otsuste tegemisel kaasata. Miks see on oluline Eesti ja Tallinna tuleviku kujundamisel. Tähtis on ka mõtestada laiemalt linnaruumi kujunemise protsessi. Noored on need, kes peavad täna tehtud otsustega kõige kauem elama. Tänaste noorte kaasamine on oluline, sest see annab neile võimaluse isiklikult panustada tuleviku loomisesse, kasvatades teadlikkust enda seisukohtade kujundamisest ja sõnastamisest. Kaasamine otsuste tegemisse loob võimaluse saada paremaid tulemusi ja vältida vigu. Oluline osa on noorte oma algatusel. Kindlasti soovin aine jooksul ka käsitleda vabatahtlikku tööd ja panustamist ühiskonda. Miks see on oluline? Millist laiemat sotsiaalset väärtust see linnaruumile ja ühiskonnale annab.

Nadja Haugas

G1 (II ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele tulevikumõtlemist ning varustada neid erinevate tööriistade, meetodite ja kriitiliste oskustega, mis on vajalikud tulevike analüüsimiseks ja kujundamiseks. Õpilased õpivad looma ja analüüsima tulevikustsenaariume, mõistma pikaajalisi suundumusi ning hindama kultuuriliste ja sotsiaalsete muutuste, tehnoloogia ja keskkonnaprobleemide mõju tulevikule. Lisaks uurivad nad, kuidas rakendada tulevikumõtlemist erinevates valdkondades, võttes samal ajal arvesse erinevate tulevikustsenaariumide tagajärgi. Lõppkokkuvõttes soodustab see kursus tulevikku suunatud mõtteviisi ja valmistab õpilasi ette teadlikeks otsusteks pidevalt arenevas maailmas.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (4 kohta).

Kaarel Aadli

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Matemaatika

Kaur Kadarik 

G1 (II periood, pärastlõunal ja III periood, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 25

Kursuse eesmärk on anda õpilasele teadmised ja oskused, mille põhjal teha kaalutletud finantsotsuseid enda elus. Tundides käsitletakse teemasid, nagu kuidas on võimalik rohkem säästa ning olla finantsiliselt kindlustatud; kuidas suurendada enda sissetulekuid; kuidas kasvatada enda raha investeerides. 

Meelis Pirn 

G1 (II ja III periood, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 30

Kursuse käigus saab õpilane ettekujutuse majanduse põhialustest (sh turumajandus, turuhind jms), samuti ettevõtlusest ja arukast rahakasutusest. Samuti õpib õpilane koostama oma tulevase kujuteldava perekonna eelarvet ja kujuteldava ettevõtte äriplaani. 

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (6 kohta).

Konstantin Tsõgankov

G1 (III perioodil)

Toimumiskoht: TKTK

Osalejate arv: 14

Soovid teada saada, kuidas reaalained nagu füüsika, keemia, bioloogia ja programmeerimine on omavahel seotud, siis tule kursusele “Raalmõtlemine” ehk algoritmilise mõtlemise kursusele. Mida teeme tunnis? Teeme palju huvitavaid katseid ehk laboritöid, mille käigus kordame loodusseadusi ja nende seoseid mõõdetavate väärtustega. Võtame näiteks kõrvaklapid – me kõik kasutame neid muusika või mängude kuulamiseks. Õhuvool kõrvaklappides on seotud helitasemega, mis omakorda mõjutab meie kuulmekile. Visuaalset programmeerimiskeelt kasutades õpime, mis on helitugevus, kuidas näha helilaineid ja kuidas programmeerida seadet, mis annab teada, kas antud helitase on meie kuulmisele ohtlik või mitte.

Arhitektuur ja (ruumi)disain

 Andrea Miku 

G1 (II perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 16

Kursus arendab õppija kultuuri- ja väärtuspädevust, õpi-, suhtlus-, aga ka digipädevusi. Ülesanne käsitleb õppekava läbivat teemat kultuuriline identiteet, millega taotletakse õppija kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab arhitektuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning selle muutumist ajaloo vältel.

Kaunid kunstid

Indrek Palu (MUBA) 

G1 (II ja III perioodil, 16.00-18.30)

Toimumiskoht: MUBA ja TORG

Osalejate arv: 24

Mõtestame lahti nii varasemat kui ka tänapäevast klassikalist muusikat ja õpime konstruktiivselt peegeldama oma kultuurisündmuse kogemust. 

Heili Einasto (MUBA) 

G1 ( III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: MUBA

Osalejate arv: 25

Rituaalsed tegevused üle elukaare ja aastaringi ning tantsu roll nendes. 

Mihkel Seeder (VAT Teater) 

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 18

Loovkirjutamine on ideaalne meetod, kuidas märgata, osutada, avastada, küsida ja selgitada. Loovkirjutamise abil muutub ka kõige tavalisem ühtäkki ootamatuks ja põnevaks. Antud valikaine raames võtame fookusesse Tallinna ja tõstame ta välja igapäevastest raamidest – anonüümsest teedevõrgustikust, mille abil liikuda kodust kooli, koolist trenni jne, saab justkui elusorganism. Milline iseloom on tegelsel, nimega Tallinn? Milliseid saladusi ta endas kannab? Milliseid külgi kiivalt varjab? Mis võib temast saada tulevikus? Valikaine jooksul teeme ekspeditsioone linnaruumi, portreerime kaaslinlasi ja kujundame linna sõnadega ümber. Selle kõige saavutamiseks käime valikaine raames läbi kõik loovkirjutamise põhiaspektid: tegelase, kirjeldamise, keelevõtted, struktuurimängud, stiili ja vaatepunkti ning kõige olulisem – kirjutame hulganisti eriilmelisi tekste. Valikaine õpetaja on VAT Teatri dramaturg Mihkel Seeder, kes on kirjutanud mitmeid tekste nii teatrile kui televisioonile ning annab kõikvõimalikke loovkirjutamistunde 2011. aastast saati.

Mihkel Kangur

G1 (III perioodil)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Improteatri valikaine on mõeldud kõigile õpilastele, kes tahavad omal nahal kogeda teatri vabastavat mõju loovusele ja suhtlemisoskustele. Et selles aines osaleda, ei pea sul olema huvi traditsioonilise teatri vastu. Sa ei pea olema käinud varasemalt näiteringis. Sa võid olla tagasihoidlik ja pigem introvertne, et saada selles aines väga hästi hakkama. Me õpime aines teatrimängude abil esinemis- ja suhtlusoskusi. Õpime tiimitööd ja vaatame, kuidas olla loov üheskoos oma grupiga, mitte ainult üksi nokitsedes. Kellele eelnev ei olnud piisavalt kutsuv, siis tunnid tulevad nii lõbusad ja sa lähed alati hea tujuga järgmisesse tundi.

Ilona Kroon

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Õpime kaardistama iga õppija individuaalseid oskusi ning presenteerima neid põneval moel ühtse ning esindusliku tervikuna. Portfoolio koostamise võimekus tuleb kasuks nii ülikooli sisseastumisel, tööle asumisel kui erinevates projektides osalemisel. Portfoolio koostamise eesmärgid võivad olla erinevad, seetõttu õpime oma huvitavaid tegemisi talletama selleks, et tulevikus saaks neid avaldada. Kõigil on midagi, milles ta osav on, tuleb leida vaid parim oskuste esitlusviis. Portfoolio koostamisel kasutame vabavaralisi kujundusprogramme -ning veebiplatforme.

Kristin Pintson

G1 (II ja III perioodil, kokku saame kokkuleppel)

Toimumiskoht: TORG

Oskad mängida mõnd instrumenti, mida muusikaklassis oled märganud? Või oskad laulda nagu Alika või Ott Lepland? Sel juhul on Sinu koht koolibändis, kus hakkab sündima põnevat ja just sellist muusikat, mida bändi liikmed soovivad teha (“Linnamehe moodi” on ainuke kohustuslik lugu!). Tule ja kujunda TORG-i bändi!

Kristin Pintson

G1 (II ja III perioodil), teisipäeviti 16.10-17.15 või kasulikul ajal (üle nädala vaheldumisi)

Toimumiskoht: TORG

Järgmine laulupidu on juba peaaegu ukse ees! TORG-i koor on peole juba kirja pandud, nüüd jääb vaid üle laulmisega alustada! Entusiastlikumad lauljad saavad ehk kätt proovida ka dirigendina, kes teab!? Käesoleval aastal töötame neidudkoorina, aga lauluhuviline noormees saab laulda Tallinna riigigümnaasiumite üleses noormeestekooris.

Minna Lahtvee

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 16

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade teatri tegemise erinevatest vormidest, draamažanritest ja etenduskunstide sünteesist. Läbi draamametoodikate õppida ja arendada endas erinevaid sotsiaalseid oskusi ning eneseväljendust. Suur osa kursusest põhineb improvisatsiooni tehnikatel, kui ka lavalisel ning loovliikumisel ja hääletehnikal. Kursuse jooksul tutvume teatri lavataguse eluga ja näitleja elukutse sisemaailmaga ning ühiselt külastame teatrietendust, mille järel õpime kirjutama lavastuse analüüsi. Kursus lõpeb avaliku ülesastumisega.

Johanna-Elise Kabel

G1 (III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 8 – 16

Kursus hõlmab endas väga mitut vormi. Tantsu, põrandatehnkat, etüüde, improvisatsiooni ning erinevaid teatrimänge. Õpime kuidas ise lavastada etüüde ja eeskavasid. Arendame improvisatsiooni ja lavakõne, et tunda end enesekindlalt näiteks tehes ettekandeid või esinedes publiku ees. Arendame tiimitööd ja trupitunnetust. Kursuse lõpus esitame ise valmistatud eeskava. Kursuse jooksul läheb tarvis vaid avatud meelt ja mugavat riietust. Õpilane saab tantsida, näidelda, esinemiskogemust ja kiigata ka lavatagustesse tegevustesse ja ruumidesse.

Keeled ja kultuurid

Hannes Saarmets 

G1 (II ja III perioodil, hommikul) 

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 15

Inimesed üle maailma on üha tihendamini seotud ja eri piirkondade kultuurid ei saa enam eksisteerida isolatsioonis, vaid peavad majandusliku ellujäämise nimel pidevalt koostööd tegema. Näiteks siis, kui esindate organisatsiooni mõnel rahvusvahelisel üritusel, töötate rahvusvahelises tiimis või soovite oma äriga uude riiki laieneda. Kuna erineva kultuuritaustaga inimestel on erinevad kombed, käitumisreeglid ja uskumused, võib nende mittetundmine võib põhjustada piinlikke arusaamatusi. Halva kultuuride-vahelise kommunikatsiooni korral muutub välispartnerite-vaheline koostöö ning kokkulepete sõlmimine keeruliseks või suisa võimatuks. Seetõttu pole kultuuridevaheline suhtlus tulevikus enam huvitav võimalus, vaid eluks vajalik oskus. 

Lisbet Niinepuu

G1 (II ja III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 16

Sissejuhatav soome keele kursus, mille jooksul õppija saab ülevaate soome keele hääldamise üldpõhimõtetest, tutvub tähestiku ja numbrite ning Soome geograafiaga. Õpib selgeks viisakusväljendid, enesetutvustuse ning ajaväljendid (nädalapäevad, kuud), samuti riikide nimetused, keeled, ilmafraasid jms. Jätkukursus A1.1-le, mille raames laieneb õppija sõnavara ja teemad lähevad mahukamaks. Käsitletavateks teemadeks on perekond, välimus, riided, päevakava, kell, elukohaga seotud teemad (elamute tüübid, korteriplaan, sisustus).

Lisbet Niinepuu

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Põhjamaade kultuuri kursus on annab põneva ülevaate Põhjamaade kultuurist (kirjandus, teater, muusika ja kunst). Arutleme, kas Eesti võiks kuuluda Põhjamaade hulka, ja mis on need asjad, mis meid seovad Põhjamaadega. Uurime, millised rahvused ja vähemusrahvused elavad Põhjalas ja milliseid keeli nad räägivad. Saame teada, mis on huvitavaimad põhjamaised leiutised, kuidas toimib ettevõtlus Põhjamaades ja kuidas Põhjamaalased Eestis äri ajavad. Teeme tutvust ka Põhjamaade geograafia ja tähtsaimate vaatamisväärsustega.

Raul Ramiro 

G1 (II ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: Picasso keskus

Osalejate arv: 20

Avastage Hispaania selle ulatusliku kultuuritausta kaudu. Kursusel käsitleme erinevaid teemasid nagu kunst, kirjandus, Hispaania köök ja gastronoomia, töömaailm Hispaanias, riigi 17 eri piirkonda ja nende eripärad, hispaanlaste harjumused ja sotsiaalsed suhted. Hädavajalik kursus, kui plaanid kunagi selles riigis õpinguid jätkata, sinna elama asuda või sind lihtsalt huvitab kõik Hispaaniaga seonduv. Kursust juhendavad hispaania keelt emakeelena kõnelevad õpetajad Centro Picassost, mis on Tallinna esimene hispaania keele kool ja kultuurikeskus enam kui 20-aastase Eestis tegutsemise kogemusega.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele ( 6 kohta).

Kristiina Sirkel

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Ilona Käsk

G1 (II ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Johannes Vergi

G1 (II ja III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Kursuse eesmärk on harjutada ja täiustada iga osaleja avaliku esinemise oskusi. Lisaks tutvume ja harjutame visuaalse mõtlemise tehnikat. Õpime tagasiside olemust, vastu võtmist ja jagamist. Viime läbi esitlusi, eneseanalüüse, tagasisidestame kaasõppijate esitlusi. Õpime kovisiooni meetodil esitluseks valmistuma ja seda hiljem analüüsima. Kogu protsess toimub inglise keeles, mis tähendab, et osaleja lihvib ka oma inglise keele oskust väga praktiliselt.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (4 kohta).

IT

Julia Voronetskaja

G1 (II ja III perioodil veebis)

Toimumiskoht: veebis

Osalejate arv: 50

Kas soovid õppida programmeerimise põhitõdesid turul kõige nõudlikumas programmeerimiskeeles? Siis see kursus on mõeldud just sulle! Sellel kursusel õpid andmetüüpe, tingimusi, tsükleid, funktsioone ja seda kõike JavaScriptis, mis on oluline komponent, olgu tegu veebirakenduse, mängu või mobiilirakendusega. Õppeaine on mõeldud neile, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud ning soovivad selles kätt proovida. Kursus toimub 100% veebipõhiselt, kuid võimaldab õppijail ja õppejõul vahetult suhelda ning läbi viia ka tavapärases tunnis levinud tegevusi. 

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (10 kohta).

Natalja Maksimova

G1 (II ja III perioodil)

Toimumiskoht: TKTK

Osalejate arv: 16

Soovid alustada 3D modelleerimise õppimist? Kas soovite oma mööblit arvutis kujundada? Kas soovite planeerida oma uut kööki või kujundada ümber oma korteri, maja ja visualiseerida seda 3D-s? Või lihtsalt väljendada end loominguliselt 3D-s? Alusta programmist SketchUp! SketchUp – kõige intuitiivsem, lihtsam ja tõhusam viis oma ideede kujundamiseks. Seda on lihtne kasutada ja kiire õppida. SketchUp on programm 3D objektide loomiseks.

Vello Lillemets

G1 (III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TKTK

Osalejate arv: 16

Kas soovid teada, kuidas edastada keerulisi ideid lihtsas visuaalses keeles? Tule õppima graafilise disaini põhitõdesid! Tegelikult ümbritseb graafiline disain meid kogu aeg: logod, reklaamid, pakendid, ajakirjad, veebisaidid. Graafiline disain aitab selgitada keerulisi mõisteid, edastada kujutisi ja struktureerida suuri teabekoguseid. 80% teabest, mida inimene tajub, tuleb nägemise kaudu. Tule ja õpi, kuidas tekstide ja piltide abil luua inimesega visuaalne side, edastades talle vajalikku ja olulist infot.

Margus Veiman, Regina Tager

G1 (II ja III perioodil, hommikul) 

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 16

UX/UI disaini ABC valikaine eesmärk on õpetada, kuidas disainida digitehnoloogial  
loodavaid kasutajasõbralike tooteid ja teenuseid. Õpime mõistma, milline on  
inimese ja tehnoloogia omavaheline suhtlus. Valikaine tulemusena disainime koos  
digitoote ja/või digiteenuse prototüübi.  
UX/UI disaini ABC valikaine vundamendiks on arendada nii nimetatud 21. sajandi tulevikuoskuseid: kriitiline mõtlemine, analüüsivõime, probleemi lahendamise  
oskused, koostöö oskused, empaatia, enesejuhitavus, loovus ja kohanemisvõime  
ning õppima õppimise oskus. 

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (3 kohta).

Loodusteadused ja inseneeria

Tiia Plamus 

G1 (II perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TalTech

Osalejate arv: 24

Kursusel käsitletakse erinevaid ringmajanduse ja materjalitehnoloogiaga seotud valdkondi. Ringmajanduse põhimõisted ja põhimõtted, erinevus lineaarsest majandusmudelist. Jäätmed, olelusring ja toote elutsükkel. Erinevad materjalid ja kuidas nendega jätkusuutlikult ümber käia ning nende ringlussevõtu võimalused. Jätkusuutlik tekstiili- ja rõivatootmine. Rõivaste ja tekstiiltoodete korduskasutuse ja ringlussevõtu võimalused ning tekstiilijäätmete ümbertöötlemise viisid. Polümeermaterjalidega seotud põhimõisted, plasttoodete disaini ja tehnoloogia alused, plasti ringlussevõtu võimalused. Puitmaterjalid; puidu ja puidujäätmete kaskaadkasutus. Rohelised energiatehnoloogiad, sh päikeseenergeetika. 

Liis Lindvest 

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Meie käitumisest, suhtumisest, valikutest ja otsustest sõltub see, millises maailmas me elame. Õpime tundma iseennast läbi maailma tundma õppimise ja suurte probleemide põhjuste-tagajärgedega tegelemise läbi. Uurime, kes on maailmakodanik ja mis on meie roll maailma paremaks muutmisel. Õpime tundma globaliseeruva maailma suurte probleemide olemust, põhjuseid ja tagajärgi ning kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni. 

Evelin Vaab  

G1 (II ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TKTK ja TORG

Osalejate arv: 16

Mood ja ühiskond: meie igapäevavalikud. Moetööstuse mõju keskkonnale: miks tuleb sellest rääkida.  Jätkusuutlik tarbimine ja tootmine: mida saame teha tarbijatena, mida tootjatena. Toote eluea pikendamine: kust meie riided tulevad ja kuhu nad lähevad. Tekstiiljäätmed ja ümbertöötlus: erinevad mõisted ja tehnoloogiad.  Ringmajandus ja disain: disain X eesmärgil.  Head ringmajanduse praktikad eesti ettevõtete näol: ettevõtja vaatenurk. Innovatsiooniprojekt: analüüs ja vaade tulevikku.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (3 kohta).

Elustiilid

Talvi Raamat

G1 (II ja III perioodil, hommikul)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

TORGi rahvatantsu segarühm on mõeldud kõigile huvilistele, olenemata Sinu varasemast tantsukogemusest. Rahvatantsu kursuse eesmärk ei ole õpetada ainult tantsusamme, vaid luua ka sõbralik keskkond, kus iga tantsija tunneb end vabalt. Kui õnnestub ja saame kokku segarühma täiskoosseisu, siis võib-olla saame osaleda ka 2025.aasta tantsupeol?! Samuti toimuvad igasugu ägedad muud üritused, nt iga aastane riigigümnaasiumite segarühmade rahvatantsu festival Saaremaal. PS tüdrukutele: selleks, et meil õnnestuks kokku saada segarühm, tuleb kõigil leida omale ka paariline.

Talvi Raamat

G1 (II perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Oled mõelnud, et koolipäevad võiksid olla rohkem liikuvamad ja sportlikumad? Sulgpall on rohkem kui lihtsalt palli löömine üle võrgu – kursuse raames saab selgeks, et sulgpall on mitmekülgne spordiala, mis arendab lisaks füüsilisele vormile ka koordinatsiooni ning strateegilist mõtlemist. Samuti keskendume koostöö oskuse olulisusele ning ausa spordi põhimõtetele.

Talvi Raamat

G1 (läbi II ja III perioodi, igas perioodis 1 tund nädalas, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG, veebis

Osalejate arv: 20

Toit on meie igapäevaelu lahutamatu osa. Kui tihti poest pirukat ostes mõtled “hmm huvitav millest see koosneb” või oled sa mõelnud, kust on toit pärit, mis meie toidulauale jõuab? Selle kursuse raames uurime, milline on toit, mida igapäevaselt tarbime ning kust see tuleb ja millest see koosneb.

Talvi Raamat

G1 (III perioodil, pärastlõunal)

Toimumise koht: TORG

Osalejate arv: 20

Kursus on mõeldud kõigile, kellele meeldib looduses viibida ja kes tahaks proovida erinevaid matkamise viise. Tegu ei ole ainult teoreetilise kursusega, vaid uued teadmised saab proovile panna ka praktikas, mis tähendab, et paljud tunnid toimuvad koolimajast väljaspool. PS: Kursuse lõpus toimub 2-päevane jalgsimatk, mis sisaldab ka metsas telkimist (see on kursuse arvestuse osa).

Karolin Tsarski

G1 (II perioodil, hommikul ja III perioodil, pärastlõunal)

Toimumiskoht: TORG

Osalejate arv: 20

Jooga kui iidne idamaade teadus otsib eelkõige vastust küsimusele, “Miks?” ja seda nii suuremate küsimuste puhul nagu miks ma siin planeedil maa olen, kui ka väiksemate küsimuste puhul nagu miks ma midagi söön, miks ma mingit muusikat kuulan, miks ma midagi õpin, miks ma suhteid loon jne. Miks me midagi teeme aitab teadvustada iga oma teo tagajärge, et jõuda täisväärtusliku elu kogemuseni, mille me ise oleme teadlikult valinud ja loonud. Vastused küsimustele on individuaalsed ja joogas ei ole valesid vastuseid, vaid eesmärk on leida infoajastul oma sisemine ausus ja sellega kooskõlas elada. Erinevalt tänapäeva ühiskonna trendist, kus tuleb kõike teha kiiremini, efektiivsemalt, pingutades, siis jooga näeb, et kõige parema tulemuse saavutame vastupidiselt, aeglustades, lõdvestudes ja tulles kohale praegusesse hetke. Jooga kohaselt mõjutab kõige enam meie elukvaliteeti meie sisemaailm ja eesmärk on leida sisemine hea seisund hoolimata sellest, mis väljakutseid elu toob.

Kursust pakutakse ka PERGi ja MURGi õpilastele (4 kohta).

Järgmiste õppeaastate võimalikud valikained

Inimesed ja ühiskonnad

Giidindus

Õiguse alused 

Psühholoogia  

Tulevikumõtlemine

Matemaatika

Raalmõtlemine

Rahatarkus 

Majandus

Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Majandusmatemaatika elemendid

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Arhitektuur ja (ruumi)disain  

Arhitektuur kui elukeskkond 

20. sajandi alguse Eesti arhitektuur 

Disain ja protsess

Ruum ja disain

Kaunid kunstid

Kuidas olla haritud publik?

Rituaal ja tants: kultuurilised aspektid

Loovkirjutamine 

Draama ja teater

Füüsiline teater ja improvisatsioon

Helilooming

Arvutimuusika

Keeled ja kultuurid

Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Soome keel

Skandinaavia kultuurid

Hispaania kultuur

IT

Programmeerimise alused

3D modelleerimine programmis SketchUp

Graafilise disaini (kujundusgraafika) alused

Videostilistika

Figma kursus 

Loodusteadused ja inseneeria

Ringmajandus ja materjalitehnoloogia

Tööstusdisain

Elustiilid

20. sajandi moeajalugu

Ringmajandus moetööstuse näitel