Lisaeriala kursused

Lisaeriala moodulid on kooli õppekava järgi moodulid, mis tulenevad TORGi motost „Eneseväljendus linnaruumis“. Nende moodulite valimine võimaldab sul kujundada oma individuaalset õpiteed. Oma õppetee valimine tähendab ka seda, et saad nende moodulite raames luua ja kaitsta gümnaasiumi lõpetamiseks kohustusliku uurimis- või praktilise töö (UPT).

Iga pikem moodul (5 või 7 kursust) lõpeb praktikumiga. See tähendab, et moodulis õpitut saad kasutada ka uurimistöö koostamisel ja kaitsmisel. Juhul, kui läbid edukalt mooduli, kirjutad juurde akadeemilise sissejuhatuse, lõpuks refleksiooni ning kaitsed terve töö uurimistööna, on sul UPT sooritatud. See on sinu võimalus. Niisiis, vali targalt!

Mille vahel valin? Valin lisaeriala moodulite seast, mis on seotud meie kooli motoga: “eneseväljendus linnaruumis”. Valida on 11 lisaeriala mooduli seast.

Mida valin? Kolme aasta jooksul pean valima kokku 7 lisaeriala kursust, mis kuuluvad lisaeriala moodulitesse. Sellel aastal valin ühe kursuse teiseks ja ühe kursuse kolmandaks perioodiks. Olen oodatud valima kursuseid samast moodulist, aga see ei ole reegel ega eesmärk.

Eesmärk: et ma valiks kursuse, mis on minu praeguste (akadeemiliste või praktiliste oskuste põhiste) huvidega seotud.

Kaunid kunstid

Kuidas ühiskonda innustada? Muusika või visuaalne kunst? Millist muusikat saad ise teha või milline kunstnik on sinus peidus? 

Moodul: Hääl ja toon
Kristin Pintson

Kursus on esimene valikaine lisaerialast “Hääl ja toon” ning tutvustab üldjoontes kõige enam levinud puhkpille, keelpille, klahvpille ja löökpille, lisaks valikut maailma ebatavalistest instrumentidest. Käsitletakse pillide mänguvõimalusi, ülevaatlikku ajalugu ja võrdlust teiste instrumentidega. Kursusel käsitletakse ka instrumentide erinevaid koosseise (sümfooniaorkester, puhkpilliorkester, vaskpillikvintett jne). Tunde külastavad instrumentalistid ning üheskoos grupiga külastatakse orkestriproove.

Kursus on teine valikaine lisaerialast “Hääl ja toon” ning tegeleb praktilise musitseerimise ja iseenda leidmisega laulu ja pillimängu maailmas. Kursusel on kaks suunda: laulmine ja pillimäng. Õpilasel on võimalik valida, kumba suunda ta rohkem praktiseerida soovib. Laulame ja mängime erinevatel instrumentidel (rütmipillid, ukulele, klaver jm) erinevate ajastute ja stiilide muusikateoseid. Umbes pooled teosed valib välja õpetaja ning pooled õpilased. Tutvume võimalustega, kust saab seaduslikult materjale (noote, akorde jm) muusikateoste esitamiseks. Mõtestame, kuidas hääl tekib ning kuidas laulda tervislikult oma häält hoides. Võimalusel külastame ühiselt kontserte ning esineme kooliperele.

Moodul: Mina kunstnikuna
Ilona Kroon

Kasutame loovust avardavaid joonistamise tehnikaid, mis on ühtelugu põnevad ning samaaegselt tutvustavad joonistamise ajaloolisi ja uusimaid käsitlusi. Õppimishuvi toetavad erisugused kunsti eneseväljendusvahendid kui ka vaheldusrikkad õppekohad, mis võivad asuda nii linnaruumis kui mäluasutuses. Kaasavad tegevused arvestavad õppijate huvidega ning aitavad õpilaste kujunemist enesekindlateks, aktiivseteks ja iseseisvateks õppuriteks.

Kursuse “Maal ja värvusõpetus” raames tutvume rahulikus tempos ning süvenedes maalikunsti maailma. Õpime tundma maalimisel kasutatavaid värve, tehnikaid ning väljendusvahendeid. Tutvume põnevate kunstiloo maalinäidetega ning õpime kasutama mäluastuste põnevaid digiadmebaase, mis võivad olla lõpututeks inspiratsiooniallikateks. Õppekäikudel kohtume Eesti kunstilukku kuuluvate kunstike teostega. Õppemeetodid arvestavad õppijate huvidega ning aitavad kaasa isikupärasele eneseväljendusele.

Inimesed ja ühiskonnad

Milline roll on muusikal, kunstil ja liikumisel linnas? Kuidas toimib sündmuskorraldus muusika, kunsti ja liikumise valdkonnas?

Kuidas töötab meedia? Mis on poliitika ja millised ideologilised sunad on olemas, kuidas ja miks kujunevad otsused? Tarbiv maailm – kuidas olen mina osa sellest?

On need ka sinu küsimused? Otsime koos vastuseid.

Moodul: Musikaalne linn
Kristin Pintson

Kursus on esimene valikaine lisaerialast “Musikaalne linn” ning annab ülevaate erinevatest muusikaasutustest ning nende toimimisest nii Tallinnas, aga ka mujal linnades. Kursuse jooksul püütakse jõuda nende asutuste hingeeluni, et lisaks toimimisele mõista, kust ja kuidas nad on tulnud ja kuhu lähevad. Oluline osa on muusikaasutuste külastustel.

Kursus on teine valikaine lisaerialast “Musikaalne linn”, kust osalejad saavad teada sündmusekorralduse põhitõed ning neid kohe ka muusikavaldkonna sündmuse korraldamises rakendada. Kaasavate praktiliste tegevuste abil harjutatakse sündmuse planeerimist (näiteks tegevuskava ja eelarve), meeskonnatööd ning koostööd partneritega. Kuivõrd kursus toimub paralleelselt teise valikainega “Sündmuskorraldus kunsti erialal”, leitakse kursuses raames koostöökohti teise õppegrupiga. Õppetöö toimub osaliselt väljaspool koolimaja. Aine lõpuks korraldatakse kooli kultuurielu ja traditsioone kujundav sündmus.

Moodul: Kunstide linn
Ilona Kroon

Kursus tutvustab kunsti ilmnemise märke erinevates kultuuriasutustes. Linna kultuurielus toimuvast ülevaate saamine suurendab ühiskondlikus elus osalemise huvi ning võimaldab seoste mõistmist kunstiloome ning selle väljendusvõimaluste vahel. Kultuuriasutuste toimemehhanismides orienteerumine võimaldab tundma õppida erinevate asutuste ameteid ning toetab seeläbi õppija karjääriplaneerimist.

Tutvume sündmuskorralduse põhitõdedega ning rakendame teadmisi praktikas kunstisündmuse korraldamisel. Kaasavate aktiivmeetodite abil harjutatakse sündmuse planeerimist (näiteks tegevuskava ja eelarve), meeskonnatööd ning koostööd partneritega. Kuivõrd kursus toimub paralleelselt teise valikainega “Sündmuskorraldus kunsti erialal”, siis leitakse kursuses raames koostöökohti teise õppegrupiga. Õppetöö toimub osaliselt väljaspool koolimaja. Aine lõpuks korraldatakse kooli kultuurielu ja traditsioone kujundav sündmus.

Moodul: Liikumise linn
Talvi Raamat

Tere tulemast kursusele, kus avastame vaimse tervise ja linnaruumi koostöö! Kursusel uurime kuidas on vaimne tervis ja linnaruum omavahel seotud ning kuidas saame luua linnaruumi, mis toetab meie heaolu. Ole valmis avastama uusi vaatenurki ja praktilisi viise, kuidas linnakeskkond võib tugevdada meie vaimset tervist. Kursuse raames tutvutakse vaimse tervise mõiste ja teguritega ning meid ümbritsevast keskkonnast tulenevate mõjutajatega.

Oled jõudnud kursusele, kus spordi tegevus ja tervislikud liikumisviisid löövad omavahel käed, et muuta linnaruum meie tervise toetajaks! “Liigu linnas” kutsub sind avastama võimalusi, kuidas teha sporti ja igapäevaselt linnas liikuda. Mitmed meie tunnid põhinevad just praktikas erinevate võimaluste järgi proovimises. Kui sa soovid enda igaäeva liikumist mitmekesistada või alles avastad endale sobivaid liikumisviise, siis see kursus on sulle!

Moodul: Meediast
Kaarel Aadli

Kuidas võttis rahvas vastu Churchilli kõned, miks pidas Lenin filmikunsti kõige olulisemaks kunstivormiks ning kuidas töötas Hitleri propagandamasin? Kuidas on meedia riigi teenistuses tänasel Venemaal, Hiinas või USAs? Kuidas on lugu Eestiga? Meie ümber tiirleb pidevalt pöörane infokeeris: internet, sotsiaalmeedia, ajalehed, raadio ja televisioon toovad meile küll uudiseid, kuid edastavad kindla nurga pealt meile ka reaalsust. Sellel kursusel vaatame, kuidas on tänapäevased meediavormid tekkinud, kuidas info meieni jõuab ning mil määral on meediat kasutatatud (ning kasutatakse) mõjutusvahendina.

Selle kursusega paneme käima kooli ajalehe. Uurime, kuidas tehakse ühte ajalehte algusest lõpuni. Milliseid rolle kannavad inimesed ajalehe toimetuses ning milliseid ülesandeid tuleb täita, et valmiks kvaliteetne väljaanne? Proovime pilgu heita pärislehtede toimetustesse ning suhelda päris ajakirjanikega, et saada ette selge pilk. Keskendume veel küsimustele, mille poolest erinevad väljaanded erinevad, millisest vaatepunktist kajastatavale lähenevad ja miks ning kui mitmekülgne ajakirjaniku elu olla võib. Kas sinus on ajakirjanikku?

Moodul: Poliitikast
Kaarel Aadli

Sellel kursusel tegeleme ajaloos esile kerkinud ideoloogiatega. Mõni tõusis ja langes, mõni tõusis ja tõusis. Vaatame, millised ideoloogiad on olemas ning kuidas nad praktikas töötavad/ei tööta ja miks. Mõtleme, miks ei räägita anarhismist eriti palju ning miks räägitakse fašismist üha rohkem. Vaatame, milline nägi välja elu Pariisi kommuunis ning avangardistlikus Nõukogude Liidus ehk kuidas ideoloogia päriselus töötas. Ringiga jõuame Eesti poliitmaastikuni ning vaatame, kuidas erakonnad ideoloogia enda jaoks tööle panevad.

Kui tihti mõtled faktile, et riide sinu seljas valmistas võibolla 12-aastane laps? Sellel kursusel vaatame, mis on tarbimisühiskond ning millised probleemid temaga kaasas käivad. On nendele probleemidele üldse lahendusi? Vaatame, millest tänapäevane tarbimiskäitumine alguse on saanud ning kuidas poliitiline ideoloogia seda endiselt mõjutab.

Loodusteadused

Millised majad on linnas olemas ja kuidas ehitada oma maja? Miline on ringmajanduse roll meie ühiskonnas?

Kuidas elavad koos loodus ja ühiskond?

Mida teame elukvaliteedist ja kuidas seda tõsta? Milline on teaduse roll tervislikus eluviisis?

Moodul: Hooned linnaruumis
Niidy Maalinn

Linnaruumi ja elukeskkonnaga seotud küsimused muutuvad järjest olulisemaks. Mõtestame lahti kuidas on linnaruum kujunenud ja mis mõjutab tänapäevast linnaruumi tekkimist. Pöörame tähelepanu ühelt poolt keskkonnale aga ka sotsiaalsetele protsessidele läbi hoonete.

Linnaruumi ja elukeskkonnaga seotud küsimused muutuvad järjest olulisemaks. Mõtestame lahti kuidas on linnaruum kujunenud ja mis mõjutab tänapäevast linnaruumi tekkimist. Pöörame tähelepanu ühelt poolt keskkonnale aga ka sotsiaalsetele protsessidele läbi linnaruumi näiteks: haljastus ja maastik; kogukonnad ja nende mõju; transport ja selle alternatiivid; kogukonnaaiad, purukaväilad ja linnamesilased jms loodus linnas.

Moodul: Bioloogiline info meis ja meie ümber
Erkki Otsman

Täiskasvanud inimese kehas on umbes 5 liitrit verd. Veri jõuab meie kehas kõikjale, veri seob meie organismi tervikuks. Veres peitub info meie tervise ja miks ka mitte meie tuleviku kohta. Tallinnas asuv kaasaegse tehnikaga varustatud SYNLAB tegeleb verega, et anda meile vajadusel kiiret, vajalikku ja asjakohast informatsiooni. Kursus “Veri kui infoallikas” avab sinu ees esmapilgul silmale nähtamatut maailma ja annab sulle infot sinu tervise kohta. Samuti saad sa kursuse jooksul külastada SYNLAB laborit ning ise seal töövõtteid proovida.

Ilma taimedeta poleks elu Maal. Taimed moodustavad meie ümber eriilmelisi kooslusi, mida inimene oma tegevusega mõjutab. Linnas on taimekoosluste peamisteks hoidjateks pargid. Tallinna suurim ja mitmekülgsem park on Kadrioru park, milles esineb nii looduslike kui inimtekkelisi taimekooslusi.
Kursus “Taimed kui infoallikas” on seotud Kadrioru pargiga. Sa õpid välitundide jooksul tundma pargis kasvavaid taimi ja nende kooslusi, samuti ka nendest sõltuvaid linnu- ja loomaliike. Spetsialistid Kadrioru pargist tutvustavad Sulle pargi korralduse ja ülesehituse põhimõtteid.

Moodul: Säästlikud elustiilid ja teadus
Liis Lindvest ja loodusteaduste õpetajad

Kursus annab teadmised ökoloogia, sh linnaökoloogia alustest. Eesmärk on anda teadmisi linnaökoloogia valdkonnast ning tervikliku käsitluse alustest inimene-loodus-linn koos tehnoloogiliste süsteemidega. Arendada õpilastes arusaama ja tunnetust, et oleme osa loodusest. Selle tunnetamiseks on vajalik märkamine ja oma koduümbruse rikkuse avastamine. Loodust ei ole vaja kaitsta inimese eest, vaid peame õppima sõbralikult koos elama. Oluline eesmärk on tutvustada õpilastele Tallinna loodusväärtusi, milleks on rohealad, kaitsealad, veekogud (jõed, järved, meri), Aegna saar jpm.

Hoiakute, teadmiste ja oskuste kujundamine, kuidas tänapäeva tehnoloogilised vahendid võimaldavad meil linnas säästlikult elada. Eesmärgiks mõtestada, miks on vajalik säästliku eluviisi edendamine linnas, mida me sellest võidame indiviidi, kogukonna ja maailmakodaniku vaatevinklis. “

Kursusel antakse ülevaade jätkusuutlikkuse (säästva arengu) idee kujunemisest, ringmajanduse põhialustest ja strateegiatest. Teooria on ühendatud praktikaga, käsitletakse ringmajandust linnaruumis, asjade eluiga ja nende keskkonnajalajälge, taaskasutuse ja ümbertöötlemise võimalusi, samuti toode kui teenus kontseptsiooni. Omandatakse algteadmised, kuidas disainida keskkonnasõbralikku toodet, kujundada rohelist tarneahelat, kust tulevad toormaterjalid ja mida teha jäätmetest kui teisesest toorainest.

Mõõdikud, tulemused ja perspektiivid, praktikumi kavandamine.

Moodul: kuidas töötab linn?
Liis Lindvest

Kursus annab teadmised linnade arengu ja protsesside kohta maailmas ja Eestis. Uurime linnastumise põhjuseid ja tagajärgi ning uusimaid arengusuundi linnakeskkonna kujundamisel.

Klemen Slabina

Mis on kultuur ning kuidas seda erinevad antropoloogid on defineerinud? Kuidas (erinev) kultuur mõjutab linnaruumi? Kuidas antropoloogia tegeleb ajalooga ja linnaloodusega? Kuidas saab antropoloog vaatelda, hinnata muutust (inimeste käitmuisest linnaruumis)? Mõtle, kuidas on erinevad sündmused, perioodid ajaloos mõjutanu (meie) kultuuri? Kas muutused linnaruumis on käinud sama sammu või linn areneb omasoodu? Kas linnaruum on meie ökosüsteem?