Sisseastumine

Sisseastumise ajakava

6 sammu sisseastumiseks

Õppeaastaks 2023/24 on sisseastumisperiood lõppenud.

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida kuus sammu.

 1. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi õpilaseks kandideerimise registreerimine;

 2. Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühine sisseastumistest;

 3. struktureeritud sisseastumisvestlus õpilaskandidaadiga;

 4. sisseastumistahtmise kinnitamine;

 5. põhikooli edukas lõpetamine; 

 6. dokumentide esitamine.

Sammude kirjeldused

I samm – registreerimine. Sisseastumise infovahetus

 • Sisseastumise infovahetus (registreerimine, avaldused, teated, otsused, kinnitused jne) toimub veebipõhises sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee alates 10. märtsist 2023.

 • Kõik teated sisseastumistestile lubamise, testi toimumise aukoha, testi tulemuste, vestlustele kutsumise, vestluse tulemuse, vastuvõtukatse eduka läbimise ja koolis õppimise soovi kinnitamise jne kohta tehakse sisseastumiskeskkonnas.

 • Kandideerimiseks tuleb sisseastujal end sisseastumiskeskkonna kaudu Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite sisseastumistestile registreerida.

 • Soovitame enne sisseastumiskatsele registreerumist tungivalt tutvuda kooli õppekava ja koolis õppimist puudutava informatsiooniga kooli kodulehel.

 • Sisseastumiskeskkonna registreerimisvormis tuleb sisseastujal esitada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest. Sisseastumistestile lubatakse sisseastuja, kelle klassitunnistusel on vähemalt “rahuldavad” kokkuvõtvad hinded. 

 • Otsuse sisseastumistestile kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 5 tööpäeva enne sisseastumistesti toimumist.

II samm – sisseastumistest

 • Sisseastumistesti korraldavad Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumid ühiselt e-keskkonnas.

 • Test toimub 1. aprillil 2023 kell 10-13 ja selle tegemiseks tuleb sisseastujal tulla selleks määratud kohta, mis teatatakse sisseastumiskeskkonna kaudu. 

 • Testis on eesti keele, inglise keele, matemaatika ja loodusainete ülesanded, mis vastavad põhikooli õppekavale. Testi tegemiseks on aega 180 minutit. 

 • Testile peab kaasa võtma ID-kaardi või passi.

 • Sisseastumistesti tulemustest moodustub sisseastujate pingerida, mille alusel kutsutakse testi parimad sooritajad vestlusele.

 • Testi tulemused ja vestlusele kutsumine ning vestluse toimumise aeg ja koht antakse sisseastujale teada sisseastumiskeskkonna kaudu kahe nädala jooksul pärast testi tegemist.

III samm – sisseastumisvestlus
 • Vestlusel hinnatakse sisseastuja sobivust, lähtudes koolile olulistest väärtustest (hoolivus, motivatsioon ja silmaring, väärikus, ettevõtlikkus).

 • Õpilase vanemal on õigus osaleda vestlusel vaatlejana.

 • Vestlusel räägitakse õppimisest, soovist astuda Tõnismäe riigigümnaasiumisse, õpilase huvidest ja tahtmisest hoida tervist, kogukonda ja Eestit tervikuna.

 • Vestluse edukalt läbinud õpilastele saadetakse kutse asuda Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumisse õppima.

IV samm – sisseastumistahtmise kinnitamine

 • Õpilaskandidaatidele saadetakse sisseastumiskeskkonnas kutse hiljemalt 1. juuniks 2023. 

 • Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise või sellest loobumise kahe (2) nädala jooksul kutse saamisest. 

 • Kui kutse saaja loobub õppekohast, saadetakse kutse ootenimekirjas punktide järjestuselt järgmisele õpilasele.

V samm – p​õhikooli edukas lõpetamine​

 • Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumisse võetakse vastu õpilaskandidaadid, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt “rahuldavad” ja kelle põhikooli lõpueksamite tulemused igal põhikooli lõpueksamil on vähemalt 50%. Seega tuleb vastuvõtmiseks põhikool edukalt lõpetada.

VI samm – dokumentide esitamine​

 • Õppima asumiseks esitab kutse saanud ja selle kinnitanud õpilase vanem sisseastumiskeskkonnas vormikohase digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli vastuvõtuks. Taotlusele tuleb lisada:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;

 2. sisseastuja 9. klassi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;

 3. sisseastuja 9. klassi klassitunnistuse koopia.

 • Vastuvõtutaotlusi ja sellega seotud dokumente võetakse vastu 15.-22. juuni 2023.